Ministry of Hajj
Ministry of Hajj
Ministry of Hajj
Hajj Notices

Prestataires de services liés à la Omra

Compagnies et établissements offrant des services liés à la Omra

Revised 30/03/2011

البريد الالكتروني

البريد الالكتروني

رقم الفاكس رقم الهاتف

[email protected]

6512765

6573060

[email protected]

5493346

5484999

[email protected]

6195341

6748359

[email protected]

8372731

8367888

[email protected]

6645002

6601124

[email protected]

6685885

6688866

[email protected]

6921964

6926845

[email protected]

6752372

6752623

[email protected]

5495700

5495200

[email protected]

5592116

5562548

[email protected]

8158466

8158460

[email protected]

5456377

5456177

[email protected]

6473825

6470548

[email protected]

5582635

5580225

[email protected]

5411938

5412673

[email protected]

6612773

6652196

[email protected]

6610980

6670882

[email protected]

5771770

5774719

[email protected]

6531070

6522225

[email protected]

8291818

8290812

[email protected]

5700200

5722033

[email protected]

5346141

5315303

[email protected]

6740101

6744723

[email protected]

6681346

6641233

[email protected]

8206900

8206700

[email protected]

6677908

6606600

[email protected]

6103626

6103624

[email protected]

6145923

6145951

[email protected]

6512743

6524000

[email protected]

5285599

5285566

[email protected]

6914077

6926237

[email protected]

8240409

8290000

[email protected]

6513146

6576339

[email protected]

6601320

6630001

[email protected]

6686236

6686235

[email protected]

5412053

5412176

[email protected]

6604085

6604326

[email protected]

6066934

6061666

[email protected]

5303906

5385733

[email protected]

6608312

6603385

[email protected]

5732363

5702222

[email protected]

6656512

6655221

[email protected]

6608627

6654848

[email protected]

5500486

5500485

[email protected]

6065620

6062244

[email protected]

6644328

6654707

[email protected]

6832244

2902754

[email protected]

5577200

5577100

[email protected]

5457348

5422200

[email protected]

5373998

5373216

[email protected]

6504286

6526666

البريد الالكتروني

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

رقم الفاكس

6512765

5493346

6195341

8372731

6645002

6685885

6921964

6752372

5495700

5592116

8158466

5456377

6473825

5582635

5411938

6612773

6610980

5771770

6531070

8291818

5700200

5346141

6740101

6681346

8206900

6677908

6103626

6145923

6512743

5285599

6914077

8240409

6513146

6601320

6686236

5412053

6604085

6066934

5303906

6608312

5732363

6656512

6608627

5500486

6065620

6644328

6832244

5577200

5457348

5373998

6504286

رقم الهاتف

6573060

5484999

6748359

8367888

6601124

6688866

6926845

6752623

5495200

5562548

8158460

5456177

6470548

5580225

5412673

6652196

6670882

5774719

6522225

8290812

5722033

5315303

6744723

6641233

8206700

6606600

6103624

6145951

6524000

5285566

6926237

8290000

6576339

6630001

6686235

5412176

6604326

6061666

5385733

6603385

5702222

6655221

6654848

5500485

6062244

6654707

2902754

5577100

5422200

5373216

6526666

البريد الالكتروني

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

رقم الفاكس

6512765

5493346

6195341

8372731

6645002

6685885

6921964

6752372

5495700

5592116

8158466

5456377

6473825

5582635

5411938

6612773

6610980

5771770

6531070

8291818

5700200

5346141

6740101

6681346

8206900

6677908

6103626

6145923

6512743

5285599

6914077

8240409

6513146

6601320

6686236

5412053

6604085

6066934

5303906

6608312

5732363

6656512

6608627

5500486

6065620

6644328

6832244

5577200

5457348

5373998

6504286

رقم الهاتف

6573060

5484999

6748359

8367888

6601124

6688866

6926845

6752623

5495200

5562548

8158460

5456177

6470548

5580225

5412673

6652196

6670882

5774719

6522225

8290812

5722033

5315303

6744723

6641233

8206700

6606600

6103624

6145951

6524000

5285566

6926237

8290000

6576339

6630001

6686235

5412176

6604326

6061666

5385733

6603385

5702222

6655221

6654848

5500485

6062244

6654707

2902754

5577100

5422200

5373216

6526666